نظم اجتماعی و توسعه (SOD) - اصول اخلاقی انتشار مقاله